Wednesday, January 1, 2014

Писмо до Българските Власти във връзка с Национална Велосипедна Стратегия

До: Президент на РБ
Народно Събрание -Комисия по Транспорт
МРРБ (Ваш номер 92-00-140/02.04.2012)
Министерство на Икономиката и Енегретиката , Дирекция Туризъм ,
МТ (Ваш номер 15-00-60/28.03.2012),
 Министерство на Здравеопазването,
Пътна Полиция
Българска Стопанска камара

В рамките на дейността ни по проект Iron Curtain Trail», Реф. Номер  SEE/D/0081/3.1/X,  съфинансиран по оперативна програма за Транснационално Сътрудничество «Югоизточна Европа» 2007-2013, изпълняваме задачи по следните работни пакети:
- 6.2. Обучение, опознавателни пътувания, повишаване на осведомеността на Национални, Регионални и Местни власти.
- 6.5. Интегриране на велосипедизма към местни и регионални политики и генериране на нови проекти.
Във връзка с горните дейности, както и по други наши проекти (EuroVelo, Presto др.),  бихме желали да привлечем широк кръг от специалисти и заинтересовани лица с цел създаване на инициативна група, която да започне дълготрайна дискусия по следните теми:
   - Създаване на Работна група за изготвяне на Национална Велосипедна Стратегия или Национален Вело План. Следвайки добрите практики от Европейските страни, в които съществуват подобни стратегии или Планове, тази работна група би могла да бъде  оглавявана от някое от следните ведомства:  Министерството на Транспорта  Министерството на Регионалното Развитие;  Президент на Р. България, Съответната Комисия  в Народно Събрание. 
- Създаване на Работна група за изготвяне на Национална Велосипедна Концепция 2014-2020
Концепцията следва добрата практика от Унгария и касае конкретни мерки, свързани с велосипедизма за периода 2014-2020. Тя би могла да бъде част от Велосипедната Стратегия или Плана.
- Разглеждане на възможностите за прилагане на Национални Политики за Популяризиране на Велосипедизма, изготвена от Европейската Конференция на Министрите на Транспорта на национално ниво, както и други европеиски стратегии и политики, касаещи Велосипедизма, Устойчивия транспорт и туризъм, Плановете за Устойчиво Градско развитие.
- Осъществяване на дейности по инициативата “ INSPIRED”- (Inclusion of Cycling Policies in the Plans for Regional Development, Включване на Велосипедни Политки в Плановете за Регионално Развитие)  от тесни специалисти от МРРБ и областните администрации.
- Разглеждане на велосипедните инициативи и политики като синергии с културния туризъм. Към момента  маршрут Iron Curtain Trail се подготвя за сертификация за културен маршрут в Европейския Институт за Културни Маршрути. Това е повод за привличане на съответните институции („Министерство на Културата” и Дирекция Туризъм към МИЕ) за разглеждане на всички други потенциални възможности за Българсо участие в съществуващите или бъдещи културни маршрути.

- Разглеждане на Европейските политики, свързани с велосипедизма и оценка на прилагането им в България (в стартегии, закони, практики):
Бяла книга по Транспорт,  ЕК  2011
План за Действие за Градска Мобилност DG MOVE 2011
План за Действие за Градска Мобилност (SEC 2009 1211) Действия 1, 2, 3, 7
Европа Световна номер 1 туристическа дестицация (COM 2010 352 окончателен)
Устойчиво бъдеще за транспорта: интегрирана, основана на технологии и лесна за ползване система, DG TRAN, COM(2009) 279 окончателен
Велоипедирането – пътят напред за градовете. Европейска Комисия (2000), ГД Околна Среда,
Бъдещето на Транспорта – Аналитичен Доклад 2011, Европейска Комисия, ЕВРОБАРОМЕТЪР
Изследвания на Европейската Велосипедна Федерация:
1. Определяне на количествата спестени CO2 емисии от Велосипедирането. ECF
2. Бъдещите градове са велосипедните градове, ECF
3. Бъдещето на Транспорта – преоткриване на колелото или преоткриване на политиката, ECF
4. Европейска Вело Мрежа EUROVELO, ECF
- Разглеждане на добри и лоши вело-практики от предходни и действащи проекти и определяне на насоките за решаването на съществуващите проблеми, правни несъответстия, законови ограничения и др.

- Инициатива „ Планиране и Изграждане на Черноморски велосипеден път” като част от международен маршрут на  мрежата Euro Velo. Черноморския Велосипеден път следва да се разглежда като приоритетен туристически проект във връзка с устойчивостта на туризма.  През 2009г. Европейският Парламент поиска от Европейската Комисия и Страните Членки да считат мрежата  Euro Velo  и Iron Curtain Trail като възможност за популяризиране на Европейската трансгранична велосипедна инфраструктурна мрежа и да подкрепят гъвкавата мобилност и устойчивия туризъм. 
Накратко, идеята е да разгледаме въпроса глобално и с наличните средства и политики да интегрираме колелото като средство за ежедневно градско придвижване и за устойчив туризъм. Огромното положително въздействие на колелото върху здравето, екологията и финансите  е фактора, който ни задължава да положим необходимите усилия.
Сравнения с Холандия и Дания няма да бъдат правени, но опита и добрите практики на държави от централна Европа и Балканите, които през последните години въведоха успешно множество велополитики, трябва да бъдат споделени и приложени.


На 21.01.2014 в София ще се проведе поредната работна среща на партньорите по проект “Iron Curtain Trail”, което е добра възможност за  организиране на среща със специалисти и заинтересовани за дискусия по горните теми.
В началото на Декември ше организираме среща за определяне на началните насоки за осъществяване на горните идеи, като мястото и времето ще определим в следсвтие на обсъждане с поканените. 
По покана на «ЕкоОбщност» през Април 2013 беше  проведена координационна среща в Плевен на повечето велосипедни организации в страната, което създаде условие за кординация и обмен на информация и към момента обединяваме усилията си  за постигането на горните цели.

Моля да ни информирате за принципното си становище по горните въпроси и за възможността да излъчите Ваш представител за срещата.

С Уважение

Евгений Апостолов
Сдружение «Национална Велосипедна Асоциация»
No comments:

Post a Comment